REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin usługi użyczenia i najmu sukienek i dodatków w serwisie www.khaki.pl / http://rent.khaki.pl

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Właściciel Serwisu – Khaki showroom sc – www.khaki.pl – użyczający i wynajmujący: ul. Zgoda 4 lok 6, 00-018 Warszawa, podatnik podatku VAT o numerze NIP: 5252344115

Serwis –wypożyczalnia internetowa Khaki Rent Fashion www.rent.khaki.pl rent_fashion@khaki.pl  tel. 500395446, BZWBK 57 1090 1883 0000 0001 0439 1525

Showroom – stacjonarna wypożyczalnia Khaki Rent Fashion ul. Zgoda 4 lok 6 00-018 Warszawa czynny poniedziałek-piątek 9:00-17:00 Sobota lub inne godziny w tygodniu na życzenie po uprzednim umówieniu się pod numerem 500395446

Wypożyczenie – odpłatna usługa najmu Sukienki wg terminu i kwoty najmu na okres maksymalnie 3 dni

Sukienka: odzież damska okolicznościowa dostępna w Serwisie www.rent.khaki.pl w dziale WYPOŻYCZALNIA, dystrybuowana przez Khaki showroom sc będąca przedmiotem umowy użyczenia, rezerwacji i najmu

Termin Wypożyczenia – okres w kalendarzu w Serwisie, na który Klient zamawia wykonanie usługi

Kaucja – stała kwota 200 zł, której zapłata wymagana jest do realizacji usługi Wypożyczenia; Kaucja zwracana jest po oddaniu nie zniszczonej trwale Sukienki

Dostawca – współpracujący z Khaki Rent Fashion operator przesyłek

Koszt Dostawy – koszt dostarczenia i zwrotu Kreacji/sukienki wg sposobu i cennika dostępnego w Serwisie

Usługa – Wypożyczenie

1      Regulamin zawiera prawa i obowiązki Klienta i Właściciela Serwisu oraz zakres ich odpowiedzialności prawnej, a także określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

2      Korzystając z Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

WARUNKI OGÓLNE

CENA – Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT).

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie.

PŁATNOŚCI Dostępne sposoby płatności to:

– karta płatnicza w Showroom stacjonarnym – gotówka w Showroom stacjonarnym

– przelew bankowy

W przypadku płatności przelewem bankowym, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Khaki showroom sc (przelew bankowy)

W przypadku konieczności zwrotu środków w całości lub części za transakcję dokonaną przez Klienta (m.in. zwroty kaucji, nadpłata Khaki showroom sc dokona zwrotu w terminie 7 dni odpowiednio:

– płatność kartą płatniczą – zwrot na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta;

– płatność przelewem bankowym – zwrot na rachunek bankowy Klienta

– płatność gotówką w Showroom/Wypożyczalni– zwrot gotówki osobiście

DOSTAWA

Dostępne sposoby dostawy to:

– odbiór i zwrot w Wypożyczalni – odbiór i zwrot przesyłką kurierską

– odbiór i zwrot przesyłką w Paczkomacie – odbiór w Wypożyczalni i zwrot przesyłką kurierską

– odbiór i zwrot osobiście w Wypożyczalni.

Dostawa realizowana jest według cennika dostępnego w Serwisie.

Przesyłki realizowane są na terenie Polski, obsługiwane na zlecenie Khaki rent Fashion za pośrednictwem Dostawcy. Czas dostawy przesyłką wynosi około 2-4 dni.

Odpowiedzialność za utrudnienia w realizacji dostawy przesyłką tj. nieobecność, niepoprawny adres, odbiór przez osobę trzecią ponosi Klient.

Numery i komunikaty dot. przesyłek nadane przez Dostawcę stanowią dowód odbioru i zwrotu Sukienki.

Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona zewnętrznie przesyłka, Klient zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Dostawcy i bezzwłoczne powiadomienie Khaki Rent Fashion lub może odmówić przyjęcia przesyłki.

KAUCJA

Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. poniżej. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z warunków zwrotu, Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu Kaucji.

Warunkiem zwrotu Kaucji jest dotrzymanie terminu zwrotu Sukienki, zwrot Sukienki w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór (musi nie posiadać uszkodzeń mechanicznych oraz nie spierających się zabrudzeń, być w stanie kompletnym). Wyjątkiem są pęknięcia na szwach, dopierające się plamy, zagniecenia, urwany guzik. W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia zwrotu Sukienki w Wypożyczalni lub odebrania przesyłki przez Khaki showroom sc. Pranie Sukienki pozostaje po stronie Khaki Rent Fashion.

Wyłącznym właścicielem Sukienek oferowanych w Serwisie jest Khaki showroom sc Uiszczenie ceny wynikającej z oferowanych usługi Wypożyczenia nie przenosi prawa własności Sukienki na Klienta.

Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek ingerencji lub zmian w Sukience.

Od chwili odbioru do chwili zwrotu Sukienki, Klient zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia Kreacji przed zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą. Tym samym staje się za nią odpowiedzialny i zobowiązuje się zwrócić Sukienkę w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili jej odbioru.

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu zwróconej Kreacji/Sukienki, Khaki showroom sc ma prawo do zatrzymania kaucji.

W przypadku usługi Wypożyczenia odpowiedzialność Klienta nie obejmuje skutków normalnego i zgodnego z umową użycia Sukienki przez Klienta. Skutki normalnego użycia to  ślady używania, które nie wyłączają Sukienki z dalszej oferty usług Khaki Rent Fashion (drobne uszkodzenia krawieckie, usuwalne plamy, itp.).

Khaki Rent Fashion dokonuje oceny stanu Sukienki w terminie 2 dni od daty jej zwrotu. W przypadku stwierdzenia szkody, Khaki Rent Fashion powiadomi Klienta o zatrzymaniu kaucji wraz z ze stosownym uzasadnieniem (e-mail z opisem i zdjęciami). Za dzień otrzymania zawiadomienia przyjmuje się dzień wysłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta.

Klient zobowiązuje się do zwrotu Sukienki wraz z oryginalnym opakowaniem (pudełko, torba).

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu tj. opóźnienia w zwrocie Sukienki w wyniku  przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się zapłacić Właścicielowi Serwisu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

WYPOŻYCZENIE– Khaki Rent Fashion jako wynajmujący odpłatnie oddaje w najem Klientowi jako najemcy Sukienkę.

Termin Wypożyczenia wynosi maksymalnie 4 dni, zgodnie z zamówieniem w Serwisie. Okres ten liczony jest następująco :

– w przypadku odbioru i zwrotu osobistego w Wypożyczalni: rozpoczyna się w dacie odbioru Sukienki z Wypożyczalni a kończy w dacie zwrotu Sukienki do Wypożyczalni;

– w przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej: okres rozpoczyna się w dacie odbioru przesyłki z Sukienką przez Klienta od Dostawcy i kończy w dacie zwrotu przesyłki z Sukienką do Dostawcy;

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Khaki Rent Fashion odpowiada za niezgodność Sukienki z zamówioną usługą tj. w zakresie modelu, rozmiaru, koloru oraz stanu/jakości Sukienki.

Reklamacja wymaga formy pisemnej, włączając formę wiadomości e-mail. Rozpatrzenie reklamacji przez Khaki Rent Fashion trwa 14 dni.

Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest zwrócić Sukienkę zgodnie z warunkami zwrotu tzn. w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim nastąpił jej odbiór, Sukienka nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli usługa nie została w pełni wykonana przez Właściciela Serwisu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail właściciela Serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu tj. odbiorze Sukienki przez Klienta w Showroom albo nadaniu przesyłki z Sukienką za pośrednictwem Dostawcy do Klienta.

Klient oświadcza, iż został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane płatności, w tym Koszty Dostawy zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy Klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Khaki showroom sc jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Khaki showroom sc informacji o charakterze marketingowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówień.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych w dowolnym momencie.

Szczegółowa polityka prywatności serwisu Rent.Khaki.pl dostępnego pod adresem www.rent.khaki.pl („Serwis”) Treść obowiązuje od 25 maja 2018 r., zaktualizowana zgodnie z wymaganiami RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: Khaki showroom sc z siedzibą pod adresem ul. Zgoda 4/6 Warszawa 00-018, NIP 5252344115

Dane kontaktowe Administratora: rent_fashion@khaki.pl

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz. Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są usługi polegające na:
– użyczenia Sukienki
– użyczenia Sukienki w ramach abonamentu
– sprzedaży karty podarunkowej Khaki Rent Fashion na użyczenie Sukienki

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na Twojej zgodzie,
– wysyłanie newslettera/SMS tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY I USŁUGI, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

PROFILOWANIE

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: FirefoxChromeSafariInternet Explorer / Microsoft Edge. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunki umowy użyczenia określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe ustalenia pomiędzy Khaki showroom sc a Klientem.

Wszelkie zmiany, w tym wszystkie dalsze uzgodnienia, dotyczące niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności – włączając korespondencję e-mail.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Khaki showroom sc poddane będą sądom właściwym zgodnie z właściwością ogólną.

Khaki showroom sc zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.